17.10.2019                           Da Huawa, da Meier und i